Not known Facts About บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูต

ก็แลเมื่อไวยยากรณ์นี้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ฯ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

เท๎วเม ภิกขะเว อันตา (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ เหล่าอย่างนี้)

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติปะริวัฏฏัง ทะวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง อะโหสิฯ

อะนะริโย (ไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลส)

ทำนายว่า จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

ทำนายว่า มีเกณฑ์ได้ลาภจากการเสี่ยงโชค การค้าขายได้กำไรดี แต่ให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ อาจมีเรื่องให้ร้อนใจ ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการลูกในครรภ์

เบอร์มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับคำทำนายหรือเลือกซื้อ และคำทำนายไม่ได้การันตีผลของการใช้ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล

มะระณัมปิ ทุกขัง (แม้ความตายก็เป็นทุกข์)

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

หากฝันว่าได้รับพระเครื่องหรือพระพุทธรูปมา อาจจะแปลได้ว่าคุณต้องใช้ความอดทนและพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่หวังไว้

อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ ฝันเห็นหนู มุหุตเตนะ, ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิฯ

สุขภาพเด็กวัยเตาะแตะและข้อควรระวัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Not known Facts About บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูต”

Leave a Reply

Gravatar