ฝันเห็นงู No Further a Mystery

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักษุได้เกิดขึ้นแล้ว ญาณได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิชชาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังแล้วในกาลก่อนว่า อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแล เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง ดังนี้

ฝันเห็นพระ แสดงว่ามีบุญ ฝันว่าเห็นพระเครื่องเก่า

ความฝันส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการฝันเห็นงู เชื่อว่ามักจะสื่อความหมายถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับคนโสดและคนที่แต่งงานแล้ว ซึ่งมีทั้งคำนายที่ดี และคำทำนายที่เตือนให้ผู้ฝันมีความระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิต ดังนี้

เทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรตีได้ฟังเสียงของเทพเจ้า เหล่าชั้นดุสิตแล้ว ก็ยังเสียงให้บันลือลั่น

อะนัตถะสัญหิโต (ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์)

ทำนายว่า ครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุข ตัวผู้ฝันจะมีความก้าวหน้าในด้านการงาน ทำมาค้าขายได้กำไร และมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค

ดวงการเงิน การงาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าคนต่างแดน หรืองาน ที่ต้องพบปะคนต่างชาติต่างภาษา มีแต่เรื่องเสียเงินแต่เป็นการเสียเงินที่ให้คนอื่น แต่คุณก็จะได้รับความสุขใจ กลับมาในความช่วยเหลือจะมีอุปสรรค เรื่องคน เรื่องการเดินทางต้องเผื่อเวลาสำหรับการนัดไว้เสมอ

ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา (ที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง)

การฝันเห็นพระพุทธรูปเศียรขาด บางคนเชื่อว่าเกิดจากการบนบานไว้แต่ไม่ได้แก้ อาจมีเคราะห์เรื่องครอบครัวทะเลาะเบาะแว้ง หรือเสียเงิน เสียทอง

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ผู้เจริญ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ผู้เจริญ

(ทั้งแสงสว่างอันใหญ่ยิ่งไม่มีประมาณ ได้ปรากฏแล้วในโลก)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอย่างไร ในอริยสัจ ๔ เหล่านี้ของเรา ซึ่งมีรอบ ๓ ฝันว่าขับรถ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้ว

ทำนายว่า จะได้รับข่าวดีจากมิตรสหาย หรือญาติที่อยู่ห่างไกล

เทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้า เหล่าชั้นยามาแล้ว ก็ยังเสียงให้บันลือลั่น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ฝันเห็นงู No Further a Mystery”

Leave a Reply

Gravatar